Tăng cường công tác phòng cháy, chứa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019

Thực hiện Công văn số 8471/BNN-TCLN ngày 30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019, để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và chống chặt phá rừng trái pháp luật đạt hiệu quả, ngày 18/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 4218/UBND -NL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chứa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 3276/KH-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 28/4/2017 của Tỉnh ủy Cao Bằng về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 

chay_rung_060310

Tăng cường công tác phòng cháy, chứa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019

Sở Nông Nghiệp và PTNT chủ động kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, các đơn vị và các chủ rừng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị, chủ rừng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện phương án bảo vệ rừng, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tổ chức trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh phòng tại các xã trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để kịp thời phát hiện, huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện kiểm tra đôn đốc các huyện, thành phố, các đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng...

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện tốt Quy chế phối hợp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy rừng, bảo đảm sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống cháy rừng xảy ra.

UBND các huyện, thành phố rà soát, bổ sung phương án và các kế hoạch triển khai công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Quản lý chặt chẽ nguồn lửa trong mùa khô, kiểm soát sử dụng lửa trong rừng và ven rừng của người dân; nghiêm cầm việc đốt lửa xử lý thực bì trong những ngày nắng nóng dễ xảy ra cháy rừng; chuẩn bị lực lượng, dụng cụ, phương tiện sẵn sàng chữa cháy rừng; tổ chức trực phòng cháy, chữa cháy 24/24 giờ trong những ngày nắng nóng cao điểm dễ xảy ra cháy rừng để phát hiện sớm các điểm cháy rừng. Khi có cháy rừng xảy ra, nhanh chóng huy động lực lượng trên địa bàn chữa cháy kịp thời, khẩn trương dập tắt đám cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chủ rừng trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình nhưng không có biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chủ rừng trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình nhưng không có biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và khi có cháy rừng xảy ra không tổ chức chữa cháy kịp thời. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn và bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo cháy rừng của Đài Phát thanh - Truyền hình để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

D.L

 

 

 

 

Các tin tức khác