Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 817/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

image001_4_636694196997586528 (1)

CLB tuyên truyền phổ biến pháp luật Công an tỉnh tuyên truyền Luật cho học sinh THPT Chuyên.

Kế hoạch “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, thiếu niên; Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh , thiếu niên.

Kế hoạch được thực hiện với các nội dung: tuyên truyền về chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; biên soạn, phát hành một số tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tăng cường bảo vệ và tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ quản lý, theo dõi công tác phổ biến giáo dục pháp luật; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; Cán bộ quản lý nhà nước về thanh niên. Tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho thanh, thiếu niên (ưu tiên thanh, thiếu niên đặc thù) thông qua tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện.

Các sở, ban, ngành căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách liên quan chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm quản lý của ngành; tạo điều kiện về nhân lực, kinh phí thực hiện công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên, UBND các huyện, thành phố triển khai theo nội Kế hoạch.

  Hải Hà
 

 

Các tin tức khác