Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh niên, thiếu niên. Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên.

Tập trung thực hiện các nội dung truyền thông về chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên; biên soạn, phát hành một số tài liệu PBGDPL nhằm tăng cường bảo vệ và tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên.

Tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; cán bộ quản lý, theo dõi công tác PBGDPL; cán bộ Đoàn, Hội, Đội; cán bộ quản lý Nhà nước về thanh niên.

Tổ chức thực hiện PBGDPL, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho thanh, thiếu niên (ưu tiên thanh, thiếu niên đặc thù) thông qua tổ chức các chương trình, hoạt động tình nguyện.

Các sở, ban, ngành, các huyện, Thành phố căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đề án phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu của công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên cư trú trên địa bàn.

D.L

 

Các tin tức khác