Tăng cường công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác thi hành án dân sự hành chính trên địa bàn tỉnh.

THA

Ảnh minh họa

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, phát huy vai trò thường trực của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh để tham mưu Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh trong chỉ đạo công tác phối hợp, công tác cưỡng chế thi hành án dân sự; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, vướng mắc kéo dài, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, nâng cao chát lượng đội ngũ công chức, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

 Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng hoặc khiếu kiện tồn đọng, vượt cấp, kéo dài. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự hai cấp tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 10/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính; đảm bảo thi hành đúng trình tự thủ tục, chính xác trong phân loại án. Chủ động báo cáo, đề xuất Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp trong cưỡng chế thi hành án đối với các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đề xuất hỗ trợ bổ sung kinh phí theo quy định hiện hành.

 Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành của trung ương và của tỉnh, nhất là các cơ quan trong khối nội chính, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo vận động đương sự nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ về công tác thi hành án dân sự cho một số sở, ngành, đơn vị như: Cục Thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh tỉnh và các tổ chức tín dụng khác, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, UBND các huyện, thành phố, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thành phố; đồng thời, đề nghị Sở Thông tin Truyền thông, Báo Cao bằng, Đài phát thanh - truyền hình Cao Bằng phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về Thi hành án dân sự, vận động nhân dân và người phải thi hành án chấp hành pháp luật.

UBND tỉnh giao Cục Thi hành án dân sự theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn thi hành Chỉ thị này, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 Hải Hà

Các tin tức khác