Tăng cường giám sát việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

Ngày 08/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 472/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Báo Cao Bằng; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc tăng cường giám sát việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố niêm yết công khai danh sách Tổ Kiểm tra giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng (theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 26/1/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng) tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; đồng thời, cung cấp đầy đủ danh sách, số điện thoại của tổ Kiểm tra giám sát cho người dân, doanh nhân, doanh nghiệp khi có yêu cầu.

Thống kê danh mục TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp và danh sách công chức trực tiếp giải quyết các TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 15/3/2018.

Báo Cao Bằng, đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải công khai danh sách, số điện thoại của Tổ Kiểm tra giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng trên các chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính; trong các khung giờ phát sóng hàng ngày để tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục cho người dân, doanh nhân, doanh nghiệp.

Sở Nội vụ tổng hợp danh mục các TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp và danh sách công chức trực tiếp giải quyết các TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để báo cáo UBND tỉnh. Chỉ đạo Tổ Kiểm tra giám sát tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và việc thực hiện giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ Sở Nội vụ (Phòng CCHC, số ĐT 02063. 852. 266) để kịp thời phối hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

DL

 

 

Các tin tức khác