Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo

Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1553/UBND-VX, về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Ảnh minh họa

Theo đó, Theo đó, các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng quản lý Nhà nước có trách nhiệm quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 9/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ cũng như các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động quảng cáo không đúng quy định trên địa bàn, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Chấn chỉnh việc trình bày bằng chữ viết tiếng nước ngoài trên bảng quảng cáo, biển hiệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tổ chức sản xuất các tin, bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo để phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch quảng cáo; Bổ sung nhân lực, phương tiện kỹ thuật cho lực lượng thanh tra chuyên ngành văn hóa thể thao và du lịch để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Kim Cúc

Các tin tức khác