Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Vừa qua, ngày 12/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 724/UBND-VX về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Cao Bằng. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị): quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đến tất cả cán bộ, công chức trong cơ quan. Quan tâm công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

1. Các cơ quan, đơn vị phải sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các loại hình giao dịch điện tử phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp cơ quan, đơn vị đang sử dụng chữ ký số công cộng phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

Đối với các cơ quan, đơn vị chưa được cấp đầy đủ chứng thư số cần quan tâm chỉ đạo việc cung cấp các thông tin phục vụ công tác đăng ký, cấp phát chứng thư số theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông;

Thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả;

Thực hiện báo cáo kết quả tình hình sử dụng chữ ký số theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức trong việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai cấp chứng thu số cho tổ chức, cá nhân; xem xét đưa tiêu chí về sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh tham mưu phương án sử dụng chữ ký số đối với các văn bản thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các sở ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện.

 

D.L

 

Các tin tức khác