Tăng trưởng tín dụng đạt 8,2%

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, tổng dư nợ cho vay đến ngày 30/9/2016 đạt 8.169 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 8,2%.

Anh%20NH%203

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh BIDV Cao Bằng.

Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 2.004 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 3,4%; dư nợ trung - dài hạn 6.165 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 9,8%. Doanh số cho vay lũy kế đến ngày 30/9 đạt 8.814 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 15%; doanh số thu nợ đạt 8.197 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 15%. Nợ xấu 35 tỷ đồng, chiếm 0,37% tổng dư nợ, tăng 14 tỷ đồng so với đầu năm, do các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, mất khả năng trả nợ dẫn đến nợ xấu gia tăng.

Tổng nguồn vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh đến ngày 30/9 đạt 14.178 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 8,3%. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương 11.675 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 10,8%. Nhìn chung nguồn vốn trên địa bàn tăng trưởng ổn định, cơ cấu nguồn vốn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững, tăng dần tỷ trọng vốn ổn định, tiền gửi dân cư tăng trưởng tốt và chiếm tỷ trọng cao.

Theo baocaobang.vn