Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

 

 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Nhà đầu tư thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ngừng hoạt động.

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Hồ sơ

Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Ngay khi tiếp nhận thông báo.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng thực hiện TTHC

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) ngừng hoạt động đối với dự án đầu tư đang hoạt động.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư và ghi nhận tình trạng hoạt động của dự án. - Trường hợp tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư do bất khả kháng thì nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Áp dụng đối với dự án đang hoạt động và nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động của dự án.

Căn cứ pháp lý của TTHC

     Luật 67/2014/QH13

     Nghị định 118/2015/NĐ-CP

     Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

 

 

Mức độ: