Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế khiếu nại vượt cấp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Thanh tra cần tiếp tục tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật từ cơ sở nhằm hạn chế điểm nóng, khiếu nại vượt cấp.
Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương cần chủ động xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2014 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung phát hiện, xử lý vi phạm, kiến nghị khắc phục các sơ hở về thể chế trong các lĩnh vực: Quản lý và sử dụng đất đai; khai thác khoáng sản; thu chi ngân sách (lưu ý thất thu do lợi dụng việc hoàn thuế, tạm nhập tái xuất); đầu tư xây dựng cơ bản; việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (trọng tâm là cổ phần hóa); việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và công tác quản lý nhà nước về biên chế.
Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa; công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị và việc xây dựng, thực hiện chế độ chính sách, giúp việc giám sát của người dân thuận lợi, có hiệu quả, hạn chế tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng công tác thanh tra trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, phát hiện kịp thời các hành vi cố ý làm trái, vụ lợi, chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trên cơ sở triển khai thực hiện Hiến Pháp sửa đổi, ngành Thanh tra phải rà soát, bổ sung để hoàn thiện về thể chế, chính sách, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền.
Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các cấp, các ngành cần tiếp tục củng cố tổ chức, hoạt động của các cơ quan Thanh tra, trong đó chú trọng xây dựng quy trình, quy chế hoạt động thanh tra, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra tận tụy, tinh thông, khách quan để nâng cao hiệu quả công tác và phòng ngừa, hạn chế tiêu cực, yếu kém, xứng đáng với truyền thống của ngành Thanh tra và sự tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Theo Chinhphu.vn

 

Các tin tức khác