Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng Tập thể Lao động tiên tiến của cấp trình khen; - Báo cáo thành tích do tập thể được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; - Biên bản bình xét thi đua.Số lượng: 01

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền: Trong thời hạn 20 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Thông báo và trả kết quả khen thưởng: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Nội vụ

Đối tượng thực hiện TTHC

- tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định: Tập thể lao động tiên tiến của định của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Chủ thể là tập thể có thành tích được đề nghị khen thưởng.

Căn cứ pháp lý của TTHC

     Luật 15/2003/QH11

     Luật 47/2005/QH11

     Luật 39/2013/QH13

     Nghị định 91/2017/NĐ-CP

 

 

Mức độ: