Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Thi đua – khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua – khen thưởng, Sở Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

 

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng hoặc thông qua hệ thống bưu chính hoặc nộp trực tuyến.

Hồ sơ

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc của đơn vị thuộc quản lý của cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; - Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cấp trình khen.Số lượng: 01

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 25 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Tại Sở Nội vụ: 19 ngày làm việc, tại UBND tỉnh: 06 ngày làm việc).

- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Nội Vụ

Đối tượng thực hiện TTHC

- tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định tặng danh hiệu: Tập thể lao động xuất sắc.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Chủ thể là tập thể có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị tặng danh hiệu thi đua

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: