Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Phòng Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen; - Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng; - Biên bản bình xét khen thưởng.Số lượng: 01

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (bao gồm: thời gian thẩm định hồ sơ khen thưởng, trình cấp có thẩm quyền và thời gian thông báo, trả kết quả khen thưởng)

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Nội vụ

Đối tượng thực hiện TTHC

- tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng Giấy khen

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: