Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Cơ quan ban hành:

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND xã quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

- Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen; - Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng; - Biên bản xét khen thưởng.Số lượng: 01

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (bao gồm: (bao gồm: thời gian thẩm định hồ sơ khen thưởng, trình cấp có thẩm quyền và thời gian thông báo, trả kết quả khen thưởng)

Cơ quan thực hiện TTHC

UBND cấp xã

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không có

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

Căn cứ pháp lý của TTHC