Tỉnh Cao Bằng thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Ngày 2/10/2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

4

Ảnh minh họa

Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Cao Bằng gồm 36 người do đồng chí Dương Nông Tuệ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Đội trưởng.

Đội ứng cứu có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố mạng máy tính trên địa bàn tỉnh.

Đội ứng cứu thực hiện trách nhiệm là đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính quốc gia; liên kết, phối hợp với các Đội ứng cứu sự cố máy tính của các tỉnh thành phố khác, nhằm ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố mạng máy tính dưới sự điều phối của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT).

Đội trưởng Đội ứng cứu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Đội ứng cứu, có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Các thành viên của Đội ứng cứu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đội trưởng khi thực hiện hoạt động điều phối ứng cứu sự cố.

Kim Thoa

Các tin tức khác