Tổ chức cuộc họp thông qua kịch bản Chương trình nghệ thuật

Ngày tháng VB: 
11/10/2018
Số/ký hiệu: 
284/GM-BTC

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở: Tài chính; KH&ĐT, VHTT&DL, TN&MT; Các ủy viên Ban Tổ chức; Tổ trưởng Tổ giúp việc các Tiểu ban 1,3,4