Tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và các hoạt động thường xuyên trong năm 2019

Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 762/KH-UBND, thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và các hoạt động thường xuyên trong năm 2019.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 được phát động với chủ đề "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc". Mục đích, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý về ATVSLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật ATVSLĐ, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thông tin tuyên truyền sâu rộng về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và người lao động trong công tác ATVSLĐ. Thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong các doanh nghiệp, cơ sở nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc.

Thời gian tổ chức các hoạt động tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019, trên phạm vi toàn tỉnh.

Kim Cúc

Các tin tức khác