Tổng kết thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

Ngày 5/03/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 647/KH-UBND về tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

Theo đó, mục đích kế hoạch nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Đánh giá sự thống nhất, đồng bộ của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan; sự phù hợp của Luật với thực tiễn đời sống từ đó đề xuất các biện pháp, giải pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giải ở cơ sở. Kịp thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Hình thức tổng kết: Đối với cấp tỉnh, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành liên quan, tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh; đối với cấp huyện, căn cứ vào điều kiện thực tiễn cụ thể, UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức tổng kết bằng các hình thức phù hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và đóng góp tích cực cho công tác hòa giải ở cơ sở.

Kim Cúc

 

Các tin tức khác