Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tăng 2,24%

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, dự ước tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng 11/2014 đạt 427,09 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 2,24%. Trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 63,7 tỷ đồng, tăng 0,16%; Kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 363,14 tỷ đồng, tăng 2,62%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 0,25 tỷ đồng, bằng 100% so với tháng trước.

 
Hàng hóa được bán tại Hội chợ Thương mại huyện Bảo Lâm

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 11/2014 phân theo nhóm hàng, nhìn chung các nhóm hàng đều có mức dự ước doanh thu tăng cao hơn so với tháng trước từ 0,39 – 3,98%. Nguyên nhân do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao hơn tháng trước.

Trong 11 tháng, năm 2014, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 4.033,84 tỷ đồng. Trong đó, Kinh tế Nhà nước ước đạt 721,12 tỷ đồng, kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 3.307,14 tỷ đồng và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 5,58 tỷ đồng.

D.L – K.C