Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 4/2015 tăng 2,26%

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, dự ước tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng 4/2015 đạt 335,84 tỷ đồng, so với tháng 3 tăng 2,26%. Trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 40,22 tỷ đồng, tăng 1,26%; Kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 295,47 tỷ đồng, tăng 2,39%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 0,15 tỷ đồng, tăng 30,43% so với tháng 3/2015.

hanghoa

Ảnh minh họa

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 1.499,06 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,71%. Trong đó, Kinh tế Nhà nước ước đạt 170,76 tỷ đồng, giảm 35,12%; kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 1.327,55 tỷ đồng, tăng 15,11% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 0,75 tỷ đồng, giảm 54,67% so với cùng kỳ năm trước.

D.L-K.C