Tổng mức lưu chuyển hàng hoá tháng 2/2015 tăng 1,95 %

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 02/2015 đạt 434,92 tỷ đồng, tăng 1,95% so với tháng trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 53,09 tỷ đồng, tăng 0,08%; Kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 381,71 tỷ đồng, tăng  2,21%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 0,12 tỷ đồng, tăng 6,19% so với tháng trước.

Hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Tà Lùng (Phục Hòa)

Tính chung 2 tháng đầu năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hoá dự ước đạt 861,52 tỷ đồng, tăng 18,29% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế nhà nước ước đạt 106,14 tỷ đồng, giảm 20,32%; kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 755,15 tỷ đồng, tăng 27,16%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 0,23 tỷ đồng, bằng 18,35% so với cùng kỳ năm 2014.

D.L - K.C