Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ tháng 11 ước đạt 577,880 tỷ đồng

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng mức lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ tháng 11 ước đạt 577,880 tỷ đồng, tăng 8,58% so với thực hiện tháng 11 năm 2017, tăng 0,63% so với tháng trước. Ước thực hiện 11 tháng năm 2018, tổng mức lưu chuyển hàng hóa dịch vụ 5.903,5 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm, tăng 14,15% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, kinh tế Nhà nước ước đạt 642,32 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế cá thể ước đạt 3.477,26 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân ước đạt 1.643,57 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tập thể ước đạt 138,91 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,43 tỷ đồng, bằng 57,8 % so với cùng kỳ năm trước.  Lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất; giá cả thị trường các mặt hàng tiêu dùng như nông sản, thực phẩm ổn định.

43703394_271792900118129_466965173886779392_n

Hàng hóa xuất khẩu qua Cửa khẩu Tà Lùng (ảnh minh họa)

Hoạt động xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì, tuy nhiên, giảm so với tháng trước. Kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh được 77,3 triệu USD, bằng 76,4% so với tháng trước, tăng 20,8% so với tháng 11 năm 2017. Trong đó: kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tỉnh đạt 63,4 triệu USD, bằng 82,98% so với tháng trước, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2017; kim ngạch nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt 13,9 triệu USD, bằng 51,3% so với tháng trước, tăng 31,1% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 606,5 triệu USD, bằng 86,6% so với cùng kỳ năm trước, bằng 89,2% KH, trong đó: xuất khẩu đạt 482,5 triệu USD, bằng 88% so với cùng kỳ năm trước, bằng 98,5%KH; nhập khẩu đạt 124 triệu USD, bằng 82% so với cùng kỳ năm trước, bằng 65,3%KH.

D.L