Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

 

 

Trình tự thực hiện

- Trường hợp Trung tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động thì chậm nhất 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động, Trung tâm hòa giải thương mại thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Trung tâm hòa giải thương mại thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng, hoàn tất các vụ việc đã nhận, Trung tâm hòa giải thương mại báo cáo bằng văn bản cho Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.

- Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Trung tâm đăng ký hoạt động quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại; - Báo cáo về việc thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng, hoàn tất các vụ việc đã nhận của Trung tâm hòa giải thương mại

Số bộ hồ sơ: Không quy định.

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm hòa giải thương mại có hiệu lực.

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Tư Pháp

Đối tượng thực hiện TTHC

Trung tâm hòa giải thương mại.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không quy định.

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hoà giải thương mại.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động, Trung tâm hòa giải thương mại thanh toán xong các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, thanh lý các hợp đồng, hoàn tất các vụ việc đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

 

 

Mức độ: