Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III

Ngày 07/11, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1776/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III.

Theo đó BCĐ gồm 20 người, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh là Trưởng Ban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo là Phó Trưởng ban Thường trực.

BCĐ có nhiệm vụ chỉ đạo việc lập Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, thành phố; Trưởng BCĐ thành lập Ban Tổ chức Đại hội toàn tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ để chỉ đạo thực hiện kế hoạch Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III. BCĐ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

BCĐ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III được sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với các văn bản do Trưởng ban và Phó Trưởng ban Thường trực ký; sử dụng con dấu của Ban Dân tộc đối với các văn bản do Phó Trưởng ban là Trưởng Ban Dân tộc ký.

 

D.L

Các tin tức khác