Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng gồm 13 người, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh là Trưởng Ban; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang là Phó trưởng Ban; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Hải Hòa là Ủy viên Thường trực.

BCĐ có chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh; chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh; Đảm nhiệm chức năng, nhiệm vụ của BCĐ ứng cứu khẩn cấp sự cố ăn toàn thông tin mạng trong phạm vi địa bàn tỉnh có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ: chỉ đạo công tác điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp, tuân thủ yêu cầu của cơ quan điều phối quốc gia trong điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin; triệu tập, chỉ đạo hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Cao Bằng; báo cáo tình hình và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia (qua sở Thông tin và Truyền thông) về các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

D.L

Các tin tức khác