Thành lập Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng

Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 450/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại Khu di tích Pác Bó tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình trực thuộc UBND huyện Nguyên Bình và Tổ Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Biên giới 1950 thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thạch An, UBND huyện Thạch An.

Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công tác quản lý, tu bổ và phát huy giá trị các di tích theo thẩm quyền được giao và theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 

D.L

Các tin tức khác