Thành lập Ban Quản lý Dự án "Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2018-2020" tỉnh Cao Bằng

Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 761/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Dự án "Sáng kiến khu vực ngăn chặn và loại trừ sốt rét kháng thuốc Artemisinin giai đoạn 2018-2020" tỉnh Cao Bằng.

Ban quản lý dự án gồm 5 người do ông Nông Tuấn Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế là Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Quản lý Dự án Trung ương, Bộ y tế và Nhà nước về toàn bộ công tác tổ chức, quản lý các nguồn ngân sách và các hoạt động dự án trên địa bàn quản lý có hiệu quả từ khi bắt đầu thực hiện cho đến khi kết thúc dự án; lập kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức triển khai, giám sát, đánh giá các hoạt động của dự án đúng mục đích và đạt được các mục tiêu đã được phê duyệt; kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, bảo quản phân phối và sử dụng vật tư, thiết bị của dự án cho tỉnh, huyện, xã dự án;...

Ban Quản lý Dự án tỉnh có con dấu riêng, tài khoản riêng và mã số thuế riêng của dự án để tiếp nhận, quản lý, điều hành và thực hiện các hoạt động của Dự án và thanh quyết toán theo quy định hiện hành và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, giai đoạn thực hiện Dự án từ năm 2018 đến năm 2020.

D.L

 

Các tin tức khác