Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2019

Ngày 26/2/2019, BCĐ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-BCĐ về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2019.

Theo đó, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III (gọi tắt là Ban Tổ chức Đại hội) gồm 20 người. Trong đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo là Trưởng Ban; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bế Văn Hùng là Phó Trưởng Ban Thường trực; 4 đồng chí là Phó Trưởng Ban và 14 thành viên.

Ban Tổ chức Đại hội có nhiệm vụ tổ chức Đại hội theo kế hoạch, trực tiếp điều hành các hoạt động của Đại hội cấp tỉnh; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội về toàn bộ hoạt động tổ chức Đại hội. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban tổ chức do Trưởng ban Tổ chức Đại hội phân công, Trưởng Ban Tổ chức được sử dụng con dấy của UBND tỉnh đối với các văn bản do Trưởng Ban ký; Phó Trưởng ban Thường trực được sử dụng con dấu của Ban Dân tộc tỉnh đối với các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký. Ban Tổ chức Đại hội tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức Đại hội được bố trí từ kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu cac dân tộc thiểu ố tỉnh Cao Bằng lần thứ III.

D.L

 

 

Các tin tức khác