Thành lập BCĐ và tổ chuyên viên giúp việc BCĐ các Chính sách về nhà ở và Thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 23/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1498/QĐ-UBND về việc Thành lập  Ban Chỉ đạo (BCĐ) và tổ chuyên viên giúp việc BCĐ các Chính sách về nhà ở và Thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, BCĐ gồm 17 người, trong đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo là Trưởng Ban; Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nông Xuân Yêm là Phó trưởng ban Thường trực. Tổ chuyên viên giúp việc gồm 19 người. Ông Du Văn Hào, Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng là Tổ trưởng; ông Đàm Hải Triều, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh là Tổ phó.

Nhiệm vụ của BCĐ là tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở và quản lý thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật, đảm bảo đồng bộ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển; đề xuất nội dung, biện pháp thu thập và phổ biến thông tin về thị trường bất động sản để thị trường bất động sản phát triển ổn định và bền vững; kiểm tra việc thực hiện cơ chế chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản tại cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; định kỳ tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt các cơ chế, chính sách liên quan đến thị trường bất động sản và nhà ở trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Trưởng ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của BCĐ và tổ chuyên viên giúp việc.

 

Tổ Chuyên viên giúp việc có nhiệm vụ giúp BCĐ tổ chức nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; thẩm tra cơ chế, chính sách, các chương trình đề án liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản; Hướng dẫn các địa phương trong việc điều tra, thu thập và báo cáo về số liệu quản lý, phát triển giao dịch nhà ở bất động sản; Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của BCĐ trình Trưởng ban quyết định; ... Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của BCĐ.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với các văn bản do Trưởng ban ký; sử dụng con dấu của Sở Xây dựng đối với các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 23/2/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập BCĐ chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 12/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập BCĐ và Tổ chuyên viên giúp việc Hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện về nhà ở tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập BCĐ và Tổ giúp việc BCĐ hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011- 2015 tỉnh Cao Bằng.

 

D.L

 

 

 

 

Các tin tức khác