Thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định chính sách tinh giản biên chế của tỉnh

Ngày 06/11/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1766/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định và Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định chính sách tinh giản biên chế của tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Hội đồng thẩm định gồm 6 người, trong đó Bà Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ là Chủ tịch Hội đồng; Bà Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Bà Lê Hải Yến, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tổ Chuyên viên giúp việc gồm 12 người, ông Tô Vũ Biên, Phó Trưởng phòng Tổ chức, biên chế, Sở Nội vụ là Tổ trưởng.

Hội đồng thẩm định và Tổ Chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh thẩm định đối tượng, chế độ chính sách, kinh phí thực hiện và đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định tại Nghị định số 108/204/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/204/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế. Định kỳ tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong khi thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Hội đồng thẩm định và Tổ chức Chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ thẩm định chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ.

 

D.L

Các tin tức khác