Thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ngày 18/12/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 2107/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 gồm: Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo; Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bế Xuân Tiến.

Thành viên của Hội đồng thẩm định gồm đại diện lãnh đạo các sở ngành: Kế hoạch - Đầu tư; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Y tế; Công Thương; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Lao động, thương binh và Xã hội; Tư pháp; Công an; Cục Thống kê; Văn phòng UBND tỉnh. Thư ký Hội đồng thẩm định là ông Nông Văn Nhậm, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Hội đồng thẩm định phân công. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

D.L

 

Các tin tức khác