Thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1875/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

D.L

Các tin tức khác