Thành lập Tổ công tác liên ngành để thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 24/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành để thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Tổ công tác liên ngành thực hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gồm 17 người. Trong đó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Hải Hòa là Tổ trưởng.

Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức triển khai các dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, từ công tác chuẩn bị đầu tư đến khi dự án đi vào hoạt động; là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết, đề xuất giải quyết kịp thời các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các Nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai thực hiện các dự án; đôn đốc các đơn vị liên quan, các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Tổ công tác liên ngành hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; ngoài việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành đã được giao, các thành viên Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng.

 

D.L

Các tin tức khác