Thành lập Tổ công tác và Tổ Thư ký giúp việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác và Tổ Thư ký giúp việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018.

Tổ công tác gồm 12 người, Tổ trưởng là ông Hoàng Tiến Khang, Chánh Thanh tra tỉnh; Tổ phó là ông Vũ Đức Chỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Trịnh Sỹ Tài, Phó Chánh Thanh tra tỉnh và 9 đồng chí là lãnh đạo các sở, ngành là thành viên.

Tổ Thư ký giúp việc gồm 11 người, Tổ trưởng là ông Trần Quốc Huy, Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh; Bà Nông Thị Hương, Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh và 9 đồng chí thành viên.

Tổ Công tác và Tổ thư ký giúp việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 có trách nhiệm tổ chức đánh giá và xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 tỉnh Cao Bằng theo đúng Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 của Thanh tra Chính phủ và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định.

Các thành viên Tổ Công tác và Tổ Thư ký giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

D.L

 

 

Các tin tức khác