Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng

Ngày 19/3/2019, BCĐ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh ban hành Quyết định 285/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng.

Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Cao Bằng gồm 17 người, Tổ trưởng là ông Vũ Đức Chỉnh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng; ông Dương Nông Tuệ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là tổ phó.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ là tham mưu xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra hàng năm của BCĐ và dự thảo báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch của BCĐ và kết luận, chỉ đạo của Trưởng ban, Phó Trưởng ban; nghiên cứu, đề xuất các chủ các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách, đề án, dự án và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh. Giúp BCĐ đôn đốc, kiểm tra tình hinh triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh; phối hợp với các cơ quan chức năng trong đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin, mạng máy tính phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh...

 

D.L

Các tin tức khác