Thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024

Ngày 06/5 vừa qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) bảng giá đất 2020 - 2024 đã ban hành Quyết định số 534/QĐ-BCĐBGĐ về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tổ giúp việc BCĐ gồm 11 người, trong đó ông Nông Văn Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng; ông Nông Trí Tuệ, Chuyên viên, Văn phòng UBND làm Tổ phó; ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Trưởng phòng Quản lý giá, Sở Tài chính làm tổ phó.

Nhiệm vụ của Tổ giúp việc là giúp BCĐ tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh theo quy định; tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh. Chịu trách nhiệm trước BCĐ về kết quả xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, kiểm tra nghiệm thu kết quả giá đất tại cấp huyện; chủ động nghiên cứu, đề xuất với Tổ trưởng về giải pháp thực hiện trong việc xây dựng Bảng giá đất đảm bảo đúng quy trình của pháp luật, phù hợp thực tế tại địa phương.

 

D.L

Các tin tức khác