Thành lập tổ soạn thảo Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 23/10/2018, UBND tỉnh đã Ban hành Quyết định số 1499/QĐ-UBND về việc thành lập tổ soạn thảo Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Tổ soạn thảo Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng gồm 13 thành viên. Trong đó ông Vũ Đức Chỉnh,  Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh là Tổ trưởng; bà Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ là Tổ phó.

Tổ soạn thảo có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh nghiên cứu, soạn thảo, lấy ý kiến các cơ quan liên quan, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các thành viên Tổ soạn thảo Đề án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công; tổ soạn thảo tự giải thể khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ soạn thảo được sử dụng con dấu của Văn phòng UBND tỉnh đối với các văn bản do Tổ trưởng ký, sử dụng con dấu của Sở Nội vụ đối với các văn bản do Tổ phó ký.

D.L

Các tin tức khác