Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Trà Lĩnh

Ngày 04/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1022/QĐ- UBND về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Trà Lĩnh

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Trà Lĩnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại Trạm chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Trà Lĩnh thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Trà Lĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trà Lĩnh, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện Trà Lĩnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc và các viên chức, người lao động.UBND huyện Trà Lĩnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ Trung tâm theo quy định của Pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Trạm chăn nuôi và Thú y huyện Trà Lĩnh, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Trà Lĩnh, Trạm Khuyến nông - Khuyến huyện Trà Lĩnh tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và sử dụng tư cách pháp nhân của đơn vị thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí và các công việc khác liên quan để tiến hành chuyển giao, tổ chức lại trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Trung tâm tiếp nhận tất cả các quyền, nghĩa vụ về tài chính, tài sản và tiếp tục thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ mà các đơn vị đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành; giao nộp con dấu của các đơn vị trên cho cơ quan Công an để thu hồi trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

UBND huyện Trà Lĩnh triển khai thực hiện phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập Trung tâm; trong đố có việc tiếp nhận Tram Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo quy định.

D.L

 

 

Các tin tức khác