Thành lập Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 04/7, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1008/QĐ-UBND, thành lập Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp được thành lập trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi thủy sản và Trung tâm Khuyến nông, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vực khuyến nông, giống nông lâm  nghiệp và tư vấn dịch vụ; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực và hoạt động của Sở Nông nghiệp và nông thôn; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 19/6/2009 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; Quyết định số 132-UB/QĐ-TC ngày 10/5/1993 của UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Khuyến nông tỉnh Cao Bằng trực thuộc Sở Nông nghiệp tỉnh Cao Bằng và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tiếp tục hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và sử dụng tư cách pháp nhân của đơn vị thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí và các công việc khác liên quan để tiến hành chuyển giao, tổ chức lại trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp tiếp nhận tất cả các quyền, nghĩa vụ về tài chính, tài sản và tiếp tục thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ mà Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi thủy sản, Trung tâm Khuyến nông đang thực hiện nhưng chưa hoàn thành; giao nộp con dấu của Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi thủy sản, Trung tâm Khuyến nông cho cơ quan Công an để thu hồi trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

D.L

 

Các tin tức khác