Thông báo chương trình công tác của Chủ tịch UBND tỉnh tại cửa khẩu Tà Lùng.

Ngày tháng VB: 
26/5/2014
Số/ký hiệu: 
355 /VP-TH

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; các sở, ban, ngành: Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Huyện ủy Phục Hòa