Thông báo chương trình công tác của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

Ngày tháng VB: 
10/6/2014
Số/ký hiệu: 
393/VP-VX

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Sở Xây dựng; Sở VHTT&DL; Ban quản lý Dự án ĐT&XDCT Khu di tịch lịch sử Pác Bó; Bảo tàng tỉnh; Công ty khảo sát thiết kế xây dựng Cao Bằng; UBND huyện Hà Quảng, UBND xã Trường Hà