Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

 

 

Trình tự thực hiện

Bước 1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh nghiệp có hiệu lực thi hành, chủ doanh nghiệp tư nhân phải gửi Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính và cơ quan thuế theo quy định tại Điều 186 Luật Doanh nghiệp.

Bước 2. Khi nhận hồ sơ, Cán bộ tiếp nhận trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân cho doanh nghiệp.

 

 

Cách thức thực hiện

- Đăng ký trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Đăng ký qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại  địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn

- Đăng ký qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- Đăng ký qua Cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng tại địa chỉ: https://caobang.vnptigate.vn

 

Hồ sơ

- Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II -6, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

- Bản sao Hợp đồng cho thuê có công chứng

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời  hạn giải quyết

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đối tượng thực hiện TTHC

- Cá nhân, tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Phí, lệ phí

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpđược cập nhật/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Được quy định tại Điều 186 Luật Doanh nghiệp và Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: