Thông báo danh sách thương nhân dự kiến dừng hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2709/UBND-TH về việc thông báo danh sách thương nhân dự kiến dừng hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Công thương thông báo tới 42 thương nhân do không phát sinh hoạt động, không có báo cáo định kỳ (trên 3 tháng) sẽ xem xét tạm dừng hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

N.A

Các tin tức khác