Thông báo lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng khu vực Kéo Thin - Khau Cải, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và xã Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Ngày 20/02/2017, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 227/TB-STNMT, về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng khu vực Kéo Thin - Khau Cải, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và xã Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Đến thời điểm ban hành thông báo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng khu vực Kéo Thin - Khau Cải, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và xã Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng của Công ty TNHH Hoàng Ngọc

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản theo quy định tại Điều 34 Luật Khoáng sản nếu có nguyện vọng thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng khu vực Kéo Thin - Khau Cải, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và xã Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng trước ngày 20/3/2017.

Kết thúc thời gian thông báo, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành tổng hợp và lựa chọn các tổ chức, cá nhân xin thăm dò khoáng cát, sỏi làm vật liệu xây dựng khu vực Kéo Thin - Khau Cải, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An và xã Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng theo quy định tại Điều 25, Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

N.A

 

 

Các tin tức khác