Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Trình tự thực hiện

 Trước khi tạm ngừng kinh doanh, Người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (5) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

- Thời gian ghi trong thông báo tạm ngừng kinh doanh không được quá 1 năm. Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp, đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

- Sau khi hết thời hạn ghi trên thông báo, nếu tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc Cơ quan thuế chậm nhất là 5 ngày trước ngày tạm ngừng tiếp theo, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 năm theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức:

 + Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp Cục Thuế.

 + Thông qua hệ thống bưu chính.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh, nội dung thông báo gồm:

+ Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế

+ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng;

+ Lý do tạm ngừng kinh doanh

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời  hạn giải quyết

Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.

Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

không

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Tờ khai gửi đến Cơ quan thuế không có kết quả giải quyết

Phí, lệ phí

không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính

Mức độ: