Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

 

Trình tự thực hiện

 

- Trước khi chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 10 (mười) ngày, doanh nghiệp phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ tới Sở Thông tin và Truyền thông.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy biên nhận

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ: