Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

 

Trình tự thực hiện

 

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc trước khi thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt (tên miền đối với trò chơi cung cấp trên internet, kênh phân phối đối với trò chơi cung cấp trên mạng viễn thông di động) thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.

- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông sở tại có trách nhiệm gửi giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Thời hạn giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy biên nhận

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không có

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mức độ: