Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

 

 

Trình tự thực hiện

-    Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, trước khi thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt (tên miền đối với trò chơi cung cấp trên internet, kênh phân phối đối với trò chơi cung cấp trên mạng viễn thông di động) thì doanh nghiệp không phải thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung quyết định nhưng phải thông báo bằng văn bản tới Sở Thông tin và Truyền thông.

-     Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gửi giấy xác nhận cho doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Qua mạng Internet

 

 

Hồ sơ

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 đã được phê duyệt.

Thời  hạn giải quyết

07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Thông tin và Truyền thông

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

 

Phí, lệ phí

Không 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy biên nhận

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

không

Căn cứ pháp lý của TTHC

 

 

Mức độ: