Thông báo về Quyết định áp dụng hóa đơn tự in

Cơ quan ban hành:

Lĩnh Vực:

Thông báo về Quyết định áp dụng hóa đơn tự in

Trình tự thực hiện Tổ chức được tạo hoá đơn tự in trước khi tạo hoá đơn phải ra quyết định áp dụng hoá đơn tự in gửi cho Cục Thuế quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định này mẫu số 3.6 (Mẫu: TB02/A Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế cấp: Cục Thuế;

- Gửi qua hệ thống bưu chính;

 - Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế

Hồ sơ

Quyết định áp dụng hoá đơn tự in theo mẫu số 3.6 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Số lượng hồ sơ: 01   (bộ)

Thời hạn giải quyết Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện TTHC

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế.

Kết quả thực hiện TTHC Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế.
Phí, lệ phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Quyết định áp dụng hoá đơn tự in theo mẫu số 3.6 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC Không
Căn cứ pháp lý của việc thực hiện TTHC

Luật thuế GTGT, thuế TTĐBthuế TNDN;

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

 

Mức độ: