Thông báo về việc đính chính nội dung Thông báo số 74/TB-STNMT ngày 13/1/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 13/1/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 74/TB-STNMT, về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản tại mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, nên giá trị tọa độ các điểm kép góc khu vực thăm dò khoáng sản mỏ vàng Thẩm Riềm, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng chưa phù hợp với Văn bản số 3154/ĐCKS-KS ngày 30/10/2015 của Tổng cục Địa chất và Kháng sản Việt Nam, về việc điều chỉnh tọa độ, ranh giới khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ vàng Nam Quang, tỉnh Cao Bằng.

Kim Cúc 

Các tin tức khác