Thông báo về việc hướng dẫn tra cứu Văn bản trên Cổng TTĐT tỉnh Cao Bằng

Ngày tháng VB: 
05/3/2014
Số/ký hiệu: 
117/VP-TTTT

Cơ quan ban hành:

Nơi nhận: 
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, Thành phố Cao Bằng